God (Hasjem) belooft de overwinning aan Zijn volk en dat hij voor hen uit zal gaan om obstakels voor hun vooruitgang weg te nemen. Hij verklaart dat Hij voor Zijn volk zal gaan om ijzeren poorten te openen die hen ervan weerhouden hun erfdeel binnen te gaan. Hij verklaart: “Hij zal de koperen poorten in stukken breken en de ijzeren grendels in stukken hakken.” (Jesaja 45:2-3).

Eén van de namen die gebruikt worden om naar Hasjem te verwijzen is ‘Heer van de Doorbraak’ of ‘Baal-Perazim’. Toen koning David de Filistijnen versloeg, noemde hij de plaats Baäl-Perazim, wat ‘Heer van de doorbraak’ betekent, omdat Hasjem ervoor zorgde dat hij doorbrak over zijn vijanden. (1 Kronieken 14:11).

Geloven in de woorden van de profeten.

Het getuigenis van de Schrift is dat zowel het horen van als het geloven in de profetieën en woorden van de profeten de realiteit van wat zij spreken vrijgeeft. Dit geldt zowel voor het individu als voor de natie. Geloven in de profeten betekent dat we de woorden van de profeten horen en gehoorzamen.

De Profeet Micha beschrijft hoe Hasjem voor Zijn volk zal gaan om een ​​doorbraak te bewerkstelligen: “Degene die doorbreekt, zal voor hen naar voren komen, zij zullen uitbreken, door de poort gaan en erdoor naar buiten gaan; hun koning zal voor hen uittrekken, met Hasjem aan hun hoofd.” (Micha 2:13).

Elia en de weduwe. 1 Koningen 17:7-16

Tijdens de tijd van droogte en hongersnood in Israël gaf Hasjem de profeet Elia opdracht om naar Sarefat in Sidon te gaan. Hij zei dat een weduwe hem daar van voedsel zou voorzien. (1 Koningen 17:9). De mensen in deze regio waren de vijanden van Israël. Hasjem zou de vijand van de profeet gebruiken om hem te voeden. Daarbij zou de weduwe het woord van de Heer door de profeet horen en zou haar leven gered worden. Het bijbelverhaal begint met de weduwe die hout verzamelt om het laatste meel met de overgebleven olie voor haar en haar zoon te bakken voordat ze van de honger omkomen. (1 Koningen 17:10-12). De profeet zegt tegen deze weduwe dat ze hem eerst te eten moet geven door hem het laatste te geven van wat ze had. Vervolgens doet hij haar een profetische belofte: “Dit is wat Hasjem, de God van Israël, zegt: ‘De pot met meel zal niet opgebruikt zijn en de kruik met olie zal niet opraken tot op de dag dat Ik regen op de aarde laat vallen.” De Schrift bevestigt dat dit woord is uitgekomen. Elke dag was er genoeg meel en olie voor brood om de profeet en haar gezin te voeden. Hasjem als de Breker(of bevrijder, red.) ging voor de profeet en Zijn woord uit, om in deze tijd van gebrek uit te breken en te  voorzien. Door het woord van de profeet te geloven, zagen de weduwe en haar zoon Hasjem voor hen uitbreken, zoals de profeet had voorspeld. De Breaker Zalving werd vrijgegeven door de ‘Lord of the Breakthrough’ om de hongersnood te overleven. De woorden uit Micha 2:13 werden tentoongesteld: “Degene die uitbreekt, zal voor hen opkomen.”

Hasjem belooft ook uit te breken namens het Joodse volk als zij de woorden van de profeten volgen. Een leger moet over goede strategieën en goede strijdplannen beschikken, maar het kan ook nog belangrijker zijn om te weten en te horen wat “De Heer van de Doorbraak” te zeggen heeft.

Koning Josafat en de geest der profetie . 2 Kronieken 20:1-21

In 2 Kronieken 20:1-2 ontvangt de koning verontrustend nieuws dat een overweldigend leger van meerdere naties zich verzamelt om Israël aan te vallen. De legers van Moab, Ammon en de Ammonieten verzamelen zich om aan te vallen. De wijze koning riep het volk van Juda op om samen met hem te vasten en te bidden en Hasjem om hulp te vragen. (Vs-3-4) De koning herinnerde Hasjem aan Zijn beloften uit het verleden en presenteerde ze aan Hem. ((Vs-9-10). God antwoordt door “de Geest der Profetie op Jahaziël te laten komen om te profeteren wat God wilde dat ze zouden doen. (Vs-14). Hij zegt tegen de koning: “De strijd is niet van jou, maar behoort toe aan Hasjem.” (Vs-15). Ze krijgen te horen dat ze zelf naar een positie moeten gaan op een klif genaamd “Ziz” om de strijd te bekijken en God te zien vechten. (Vs-16). De koning wordt nu geïnspireerd om in de Geest te geloven. Hij stuurt zijn leger de strijd in, terwijl de aanbidders zingen: ‘Prijs de Heer, want Zijn barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid.’ (Vs-21)

De vijandelijke legers raken in de war en vallen elkaar aan totdat ze worden vernietigd. Ondertussen kijkt Israël van bovenaf op de klif van Ziz en zien ze de overwinning. Israël hoefde geen zwaard te heffen .

De Heer van de Doorbraak ging voor Israël uit omdat zij het woord van de profeet geloofden. De koning gebood Israël: ‘Geloof in de Heer, uw God, zo zult u bevestigd worden; geloof zijn profeten, en zo zult u voorspoedig zijn.’ (Vs-20). 

In afwachting van profetieën voor Israël .

Er zijn profetieën voor Israël die nu in vervulling gaan. Een aantal ervan heeft te maken met de terugkeer van de verstrooide stammen van Israël, zoals in Ezechiël 36:24. 

‘Ik zal jullie uit de natiën verzamelen, en jullie uit alle landen verzamelen, en jullie naar je eigen land brengen.’ 

Terwijl de stammen naar Israël terugkeren, heeft Hasjem door Zijn profeten gesproken dat Hij de tempel zal herbouwen: “Ik zal Mijn heiligdom in hun midden oprichten.” (Ezechiël 37:26-28). 

In de 18e eeuw  profeteerde de Vilna Gaon, een Joodse wijze, dat de Hurva-synagoge in Jeruzalem tweemaal verwoest zou worden en dat de derde keer dat deze herbouwd zou worden een teken zou zijn dat de Derde Joodse Tempel herbouwd zou worden. De Hurva-synagoge werd in 2010 herbouwd en ingewijd.


Datum:8 Januari 2024

Auteur:Bisshop Jerry L.Bowers

Afbeelding:https://www.israel365news.com

Website:https://www.israel365news.com/381990/god-of-the-breakthrough/

EN / NL/ עב