Mensen reageren menselijk op een pandemie. Controleerbare gebeurtenissen worden meestal geaccepteerd. Maar direct daarna zijn er discussies over de ware betekenis van deze gebeurtenissen. Daarom een paar feiten die daarbij kunnen helpen.

  • Er is een verschil tussen het aantal positief geteste mensen en het aantal mensen dat het virus heeft. Volgens sommigen hebben 20 tot 27 maal zo veel mensen het virus dan ooit getest zullen worden,
  • In het nieuws lees je veel over het aantal besmette personen, maar weinig over het aantal herstelde personen,
  • De meesten (ruim 90 procent) die positief getest zijn voor het virus (zullen) zonder langdurige problemen herstellen,
  • Er zullen een aantal mensen sterven. Het percentage hangt af van leeftijd, gezondheidsproblemen en beschikbare medische behandeling, en ligt tussen 0,7% in Zuid Korea,4,9% in Wuhan, China, en 5% in Iran.

De meedogenloze realiteit van deze pandemie is voor veel mensen verontrustend. Velen vermoeden er een samenzwering achter of een complot, gesmeed door China, de CIA of zelfs de Israëlische Mossad. Anderen ontkennen dat de pandemie een probleem is en dringen erop aan dat de hele zaak slechts een manipulatieve list van politici is om hun macht veilig te stellen.

Waar is God in dit alles?
Alleen een alwetende God weet precies hoeveel mensen door het virus worden getroffen en in welke mate. Deze zienswijze van de Bijbel wordt verbazingwekkend weerspiegeld in het rabbinale gebed voor Rosh HaShana en Yom Kippoer ‘Unetaneh tokef‘, waar wordt verkondigd dat God in al deze gebeurtenissen zowel goed als soeverein is:

‘En u zult het lot van al uw schepsels toedelen en hun oordeel bepalen…
Hoeveel zullen er sterven en hoeveel zullen er geboren worden,
Wie zal leven en wie zal sterven,
Wie het einde van zijn dagen zal bereiken en wie niet,
Wie zal sterven door het water en wie door het vuur,
Wie door het zwaard en wie door het wilde beest,
Wie door hongersnood en wie door dorst,
Wie door de aardbeving en wie door de pest,
Wie door wurging en wie door steniging.’

Het is belangrijk om te gedenken dat God inderdaad ‘een dag heeft gesteld waarop hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door de Man die hij heeft aangesteld’ (Handelingen 17:31). In dit licht belijden wij met berouw: ‘Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.’ (Psalm 130:3-4).

De eerste steen werpen
Als er iets ergs gebeurt, willen we weten waarom. Wiens schuld is dat? Naar wie kunnen we met de vinger wijzen? Twee gedachten daarover:

De sjiitische Iraakse islamitische geleerde Hadi Al-Modarresi uit Qom in Iran zei op 28 februari 2020, dat de verspreiding van het coronavirus ongetwijfeld Allah’s goddelijke straf is voor China, vanwege het gebrek aan respect voor moslims en de islam:
‘Het is duidelijk dat de verspreiding van het virus een daad van God is. Hoe weten we dat? De uitbraak van het coronavirus begon in China, een oud en groot land waarvan de inwoners een zevende deel van de mens­heid uitmaken. De autoriteiten in dat land onder­drukken meer dan een miljoen moslims. Allah stuurde hen het virus en nu onderdrukt dit 40 miljoen Chinezen…’
Begin maart stonden er berichten op het internet dat Hadi Al-Modarresi besmet was geraakt met het virus.

De Messias Yeshoea stelde de kwestie van de individuele verantwoordelijkheid aan de orde in een commentaar op de instorting van een gebouw in het Jeruzalemse stadsdeel Shiloah: ‘Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs omdat ze zoiets hebben meegemaakt? Nee, ik zeg jullie… (Lukas 13:1-5)

Yeshoea vertelt ons dat we moeten vermijden dat we mensen die een tragedie ondergaan onmiddellijk een bepaalde schuld toeschrijven. Het is een feit dat we allemaal hebben gefaald om de glorie van God te bereiken. Niemand van ons is rechtvaardig (zie Psalm 14:1-3), en we moeten allemaal boete doen. De werkelijke reden voor tragedies en oordelen is ons op het moment zelf misschien niet bekend.

God’s wake-up call – wapens tot discipline
Veel gelovigen zijn zich er misschien niet van bewust, maar de Bijbel neemt geen blad voorde mond als het gaat om Gods vermogen om een volk of zelfs een hele planeet (denk aan Noach) voor het gerecht te brengen. Jeremia, Ezechiël en Johannes in de Openbaring verwijzen naar vier wapens in de handen van YHWH – hongersnood, wilde dieren, het zwaard van de oorlog en de plagen (Openbaring 6:8) – die hij heeft gebruikt, gebruikt en zal gebruiken om te spreken tot een dove en opstandige wereld (zie ook 2 Samuël 24:13; 2.Koningen 8:1-2, Kronieken 20:9; Psalm 105:16; Jeremia 5:12; 14:12, 15; 15:2; 21:7; 24:10; 27:8; 29:17-18; 34:17; 44:12-13; Ezechiël 5:12, 17).

Een pandemie treft alle landen van de wereld. Of het nu om specifieke zonden gaat, of gewoon om de algemene houding van de wereld die God, Zijn waarden en richtlijnen negeert, we weten het misschien niet precies op dit moment. Maar het is geen vraag dat wij, net als koning David in 2 Samuël 24, het moeten uitroepen tot YHWH, de God van Israël, en hem vragen om zijn hand terug te houden, vergeving te schenken en de plaag van het volk te bewaren (2 Samuël 24:21).

De stem van Koning David, die een dorsvloer in Jeruzalem kocht om er een altaar te bouwen, weerklinkt door de bladzijden van de geschiedenis heen en zou ook de onze moeten worden. Toen 70.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden gedood, riep hij naar YHWH en vroeg: ‘Maar deze schapen, wat hebben ze gedaan? (2 Samuel 24:15-17).

Hoe moeten wij reageren?
De profeet Jesaja vertelt ons dat de mensen op twee tegengestelde manieren reageren op Gods oordeel:
‘Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is: in een land van recht bedrijft hij onrecht en de hoogheid van de HEERE ziet hij niet.’ (Jesaja 26:9-10).

De huidige pandemie nodigt ons uit om het aangezicht van God te zoeken, gerechtigheid te leren en tot Hem roepen om wereldwijde genade. Bid dat God barmhartig­heid zal hebben met uw land en bekend zal maken op welke gebieden berouw noodzakelijke is. Bid voor de redding van veel levens en de genezing van veel zieken. Bid om de gaven van genezing, opdat die door de biddende gelovigen op aarde toenemen.

Met toestemming van Davids Tent ingekort en vertaald.

Bron: Israel Today

EN / NL/ עב