Israël zegt dat er ernstige politieke gevolgen kunnen zijn, wanneer Rusland besluit het Joods Agentschap in Rusland te sluiten. De situatie is nog meer gespannen geworden doordat Moskou in het weekeinde geen visa heeft verleend aan een delegatie van Israëlische regeringsadviseurs die de zaak wilden bespreken. Met andere woorden, Rusland dreigt de organisatie in het hart van alija, de geprofeteerde terugkeer van Israëls ballingen, te sluiten en weigert Israëlische verzoeken om daarover te spreken.

Tijdens de kabinetsvergadering van zondag in Jeruzalem waarschuwde premier Yair Lapid dat het standpunt van Rusland zou kunnen leiden tot een breuk tussen de twee naties. “De betrekkingen met Rusland zijn belangrijk voor Israël…[maar] het sluiten van de kantoren van het Joods Agentschap zou een ernstige gebeurtenis zijn die deze betrekkingen zou beïnvloeden,” benadrukte Lapid. Het Russische Ministerie van Justitie beweert dat het werk van de plaatselijke kantoren van het Joods Agentschap “in strijd is met de Russische wet”, en de roep om de organisatie het land uit te zetten neemt toe. Een hoorzitting bij de districtsrechtbank van Moskou is voor deze week gepland.

Toegang geweigerd
Israël had gehoopt de komende rechtszitting in Moskou te kunnen voorkomen door met het Kremlin over de zaak te onderhandelen. Een Israëlische delegatie op hoog niveau onder leiding van de nationale veiligheidsadviseur Eyal Hulata was samengesteld en zou zaterdag naar Rusland vertrekken. Maar Moskou verzuimde de visa van de delegatie te bevestigen, waardoor het vertrek vertraging opliep en de spanningen opliepen.

Waarom doet Rusland dit ?
Er wordt volop gespeculeerd over de vraag waarom Rusland dit op dit moment doet.

Hoewel het Russische Ministerie van Justitie beweert dat het Joods Agentschap de plaatselijke wetten heeft overtreden, heeft het niet aangegeven welke wetten zijn overtreden. Evenmin heeft het Kremlin enige moeite gedaan om de zaak op te helderen.

Een Israëlische diplomatieke bron werd door TPS geciteerd als zou Rusland dreigen met sluiting van het Joods Agentschap als pressiemiddel om iets te bereiken, een vorm van chantage. Verwacht wordt dat Israël Rusland iets in ruil zal aanbieden om de druk te verlichten.

Een ander bericht beweert dat Rusland boos is dat Lapid premier is geworden. Verschillende bronnen hebben opgemerkt dat de druk van Rusland op het Joods Agentschap begon nadat Lapid een paar weken geleden in functie trad. De Russische ambassadeur in Israël heeft naar verluidt berichten naar Israëlische bronnen gestuurd waarin staat dat de Russen ongelukkig zijn met Lapid als premier, vanwege zijn uitspraken tegen de Russische invasie in Oekraïne.

Als minister van Buitenlandse Zaken sloot Lapid zich eind februari eindelijk aan bij andere westerse stemmen in het openlijk veroordelen van de Russische invasie in Oekraïne, die volgens hem “zonder rechtvaardiging” was. Na het bloedbad in Bucha, Oekraïne, in april, verklaarde Lapid: “Opzettelijk schade toebrengen aan een burgerbevolking is een oorlogsmisdaad en ik veroordeel het met klem.”

Klap in het gezicht
Het Joods Agentschap is een wereldwijde organisatie die Joden helpt naar Israël te emigreren. Met een van de grootste Joodse bevolkingen buiten de Staat Israël, is Rusland een belangrijk werkgebied voor het agentschap. Officieel is de organisatie The Jewish Agency for Israel, in 1929 begonnen als een afdeling van de Zionistische Wereldorganisatie. Later speelde het een centrale rol bij de oprichting van de Staat Israël. David Ben-Gurion was zelfs voorzitter van de Jewish Agency op het moment dat hij de onafhankelijkheid van Israël uitriep.

Na de stichting van de Staat Israël werd de Jewish Agency een overheidsorganisatie, hoewel zij haar basisfinanciering niet van de Israëlische regering ontvangt. Het Joods Bureau houdt het midden tussen een NGO en een volledig overheidsbedrijf. Wat duidelijker is, is dat het bureau nauw verbonden is met het herstel en de voortdurende groei van Israël, vooral door Aliyah.

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1989 heeft de Jewish Agency meer dan een miljoen Joden uit Rusland en zijn satellietlanden geholpen om terug te keren naar het land van hun voorvaderen en te integreren in de Israëlische samenleving. Opname van immigranten op zo’n schaal voor zo’n klein land zou onmogelijk zijn geweest zonder een organisatie als de Jewish Agency.

Naar schatting 180.000 Joden blijven in Rusland, en een vergelijkbaar aantal is verspreid over satellietlanden als Oekraïne. De Israëlische media hebben opgemerkt dat de sluiting van het Joods Agentschap in Rusland de vrees oproept voor een terugkeer naar de omstandigheden van de Koude Oorlog waarin deze Joden gevangen zouden komen te zitten.

Wat kan Israël eraan doen?
Lapid heeft zaterdag het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen een reeks politieke maatregelen tegen Rusland voor te bereiden voor het geval het de Russische tak van het Joods Agentschap zou liquideren.

Verwacht wordt dat Israël, althans in het begin, een voorzichtige houding zal aannemen, aangezien Rusland de handelingsvrijheid van het Israëlische leger in Syrië kan beperken, en sommigen zelfs vrezen dat het geavanceerde raketten aan Iran zou kunnen leveren.

Volgens de voormalige ambassadeur voor Rusland en Oekraïne Zvi Magen heeft Jeruzalem verschillende mogelijkheden om druk uit te oefenen op Moskou.

“Israël kan zijn de facto neutrale positie met betrekking tot de oorlog in Oekraïne wijzigen. Natuurlijk kan dit nadelige gevolgen hebben van Russische zijde, maar het is desalniettemin een optie,” vertelde hij aan JNS. “Bovendien kan Israël zich aansluiten bij de westerse sancties tegen Rusland, waar het op dit moment geen deel van uitmaakt. De sancties tegen Moskou zijn niet het resultaat van een besluit van de Veiligheidsraad, maar onafhankelijke initiatieven van de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen, en zijn als zodanig niet bindend voor Israël.”

Magen benadrukte dat Israël zich niet moet laten beperken door vrees voor zijn militaire vrijheid van handelen in Syrië, aangezien Rusland er niet op uit is om de status quo daar te veranderen.

“De gecompliceerde politieke en militaire [situatie] waarin de Russen zich bevinden, stelt Israël in staat om vrijer druk uit te oefenen op Moskou,” zei hij, inschattend dat het uiteindelijk onwaarschijnlijk is dat Moskou zijn belofte zal nakomen om de kantoren van het Joods Agentschap in het land te sluiten.

Bijbelse verbanden?
Israël heeft de laatste decennia hard gewerkt om warme betrekkingen met Rusland te cultiveren. Daar zijn drie redenen voor:

  1. De eerder genoemde grote Joodse gemeenschap die in Rusland blijft, en die historisch gezien het doelwit is geweest van geweld door hen die een zondebok zochten
  2. De militaire aanwezigheid van Rusland in Syrië, waar Israël meent te moeten optreden tegen Iraanse elementen, en dus de stilzwijgende goedkeuring van Moskou nodig heeft om dat te doen;
  3. de verzwakking van de Amerikaanse positie in het Midden-Oosten, waardoor Israël meent dat het niet langer alleen op zijn voornaamste bondgenoot kan rekenen, en betrekkingen met andere grootmachten zoals Rusland en China moet aanknopen.

Maar terwijl de betrekkingen met de Verenigde Staten geworteld zijn in het Bijbelse geloof (ook al geven moderne politici er de voorkeur aan zich te concentreren op gedeelde democratische waarden), geldt dat niet voor Rusland.

De wispelturige aard van de Israëlisch-Russische betrekkingen werd al vroeg in de huidige Oekraïne-oorlog aangetoond. Op zijn hoede om de bilaterale banden te verstoren, onthield Israël zich opvallend genoeg van aansluiting bij het Westen om de Russische invasie in zijn buurland te veroordelen. Op het moment dat Jeruzalem echter voorzichtige kritiek uitte, reageerde Moskou met het openlijk in twijfel trekken van Israëls recht op soevereiniteit over de Golan Hoogvlakte (naast andere onvriendelijke uitspraken).

Veel christenen en joodse waarnemers geloven dat de betrekkingen tussen Israël en Rusland moeten breken voor de vervulling van de profetie.

Rusland en zijn satellieten zijn lang in verband gebracht met de bijbelse profetie van Gog en Magog, een grote vijand die op een dag Israël vanuit het noorden zal aanvallen voorafgaand aan de komst van de Messias.

Na de val van de Sovjet Unie leek het idee van een Gog en Magog scenario dat zich in het Noorden zou ontwikkelen niet meer dan een gerommel in de verte. Nu lijkt het erop dat de zaken zich bewegen in de richting van een situatie waarin Israël een keuze zal moeten maken: Blijven vertrouwen op zijn traditionele partnerschap met de eens zo christelijke VS? Of het risico lopen nog verder te flirten met de kwade as die zich in het Noorden vormt?

De profeten van Israël zouden ongetwijfeld veel te zeggen hebben over de huidige gebeurtenissen.

Met verslaggeving door JNS en TPS.


Bronvermelding:
Datum:        27-072022
Auteur:        Ryan Jones
Beeld:          Premier Yair Lapid leidt deze week een kabinetsdiscussie over het dreigement van Moskou om de kantoren van het Joods Agentschap in Rusland te sluiten. Foto: Marc Israel Sellem/POOL
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב